سازه های انعطاف پذیر و سیم بکسلی

سازه های انعطاف پذیر و سیم بکسلی

فعالیت هایی شامل طراحی، ساخت و آنالیز محاسباتی: کارگاه های اعتماد به نفس نیرو های مسلح (سرسره مرگ، تیرول، راپل و ...) – پارک های فراورزش (ماجراجویی) – انواع پل های معلق سیم بکسلی – سقف های معلق و پرتابل، برج و تاور های بکسلی، پل های کابلی متحرک و هر نوع سازه ایی که از سیم بکسل و طناب به عنوان یکی از اجزا و ساختار اصلی آن باشد.

slider1